Kvalitet & miljö

Vår målsättning: Att bygga med rätt kvalitet, i rätt tid och för samtliga parter en god ekonomi, vilket skall resultera i nöjda återkommande kunder.

KMA-policy

Kvalitetspolicy

H. Aronsson Byggnads AB är förvissat om att vi genom ett systematiskt förbättringsarbete, kommer att uppnå den övergripande målsättningen att bygga med rätt kvalitet, i rätt tid och för samtliga parter en god ekonomi, vilket skall resultera i nöjda kunder.

Miljöpolicy

Företagets miljöarbete präglas av målsättningen att minimera all påtaglig skadlig miljöpåverkan och vara förebyggande när det gäller ny miljöpåverkan.

Företaget strävar efter att göra personalen medveten om miljö- och utvecklingsproblem och genom kunskap och kunskapsbildning stimulera till sådana konkreta handlingar som främjar en hållbar utveckling. Miljöhänsyn vägs in i alla beslut. Såväl produktion, som administration och tekniska funktioner präglas av miljöansvar.

Företagets personal eftersträvar en medvetenhet om miljö- och utvecklingsfrågornas betydelse som de aktivt samlar, utvecklar och sprider kunskap om i samhället. Företagets miljöarbete kommer fortlöpande att förbättras och miljöpolicyn ses över.

Företaget följer tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som företaget berörs av. Företaget väljer entreprenörer och leverantörer med högt miljömedvetande och som använder miljövänliga produkter i sitt arbetsutövande.

Arbetsmiljöpolicy

Företagets viktigaste uppgift när det gäller verksamhetens arbetsmiljö är att vidtaga åtgärder som direkt säkerställer hälsa och säkerhet för berörda parter. Målet med arbetsmiljöarbetet skall vara att skapa arbetsplatser som är effektiva och som ger den enskilde medarbetaren säkerhet, trivsel och hälsa.

BF9K

Trygghet & säkerhet vid varje bygguppdrag

H. Aronsson Byggnads AB är sedan 2005 certifierade entreprenörer enligt BF9K. Med en entreprenör som är certifierad enligt BF9K får du som kund en bekräftelse på att entreprenören har ett fungerande ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö som genom intern och extern revision hålls vid liv och ständigt förbättras.

BF9K certifieringssystem ger en effektiv byggprocess. BF9K-entreprenören är en samarbetspartner som arbetar under en för projektet fastställd kravspecifikation för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
BF9K-systemet är framtaget i samarbete med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som även certifierar företagen och gör en årlig revision av systemet. Vid revisionen kontrolleras att BF9K-systemet fungerar både i företaget och i aktuella projekt.
BF9K är en produktcertifiering och detta innebär att speciella BF9K-krav skall kontrolleras i varje projekt (om kraven är relevanta för projektet och täcks av avtalet).

För mer information om BF9K besök deras hemsida.

ID06

ID06 – Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen.
Genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen.

Syftet med ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning – är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen.
ID06 har utarbetats av: Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målaremästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, Sveriges Byggindustrier och VVS-Företagen med stöd av Byggcheferna/Ledarna, Byggnads, Målareförbundet och SEKO.

För mer information om ID06 – Besök deras hemsida.

Läs folder om ID06.

Miljö

Företaget arbetar långsiktigt med miljöfrågor.
Dels arbetar vi med miljöfrågorna inom företaget, bl. a med aktiva val av produkter för byggindustrin med ingen eller liten miljöpåverkan.
Detta gör vi tillsammans med våra beställare, våra underentreprenörer och materialleverantörer. Till hjälp använder vi dessutom olika miljödatabaser.
Vi satsar också på användning av förnyelsebara och miljöanpassade energikällor för företagets bilar och för vår elförbrukning. Företaget eftersträvar att våra bilar skall vara miljöbilar, antingen i form av etanol eller gas-bilar för att främja den hållbara utvecklingen.

Vi köper sedan årsskiftet 2008-2009 miljö-el från Telge Energi till våra kontors- och lagerlokaler i Bromma.