Kvalitet & miljö

Vår målsättning: Att bygga med rätt kvalitet, i rätt tid och för samtliga parter en god ekonomi, vilket skall resultera i nöjda återkommande kunder.

KMA-policy

Kvalitetspolicy

H. Aronsson Byggnads AB är förvissat om att vi genom ett systematiskt förbättringsarbete, kommer att uppnå den övergripande målsättningen att bygga med rätt kvalitet, i rätt tid och för samtliga parter en god ekonomi, vilket skall resultera i nöjda kunder.

Miljöpolicy

Genom ett förebyggande arbete minskar vi risken för negativ miljöpåverkan

  • Företagets miljöarbete präglas av målsättningen att minimera all påtaglig skadlig miljöpåverkan och vara förebyggande när det gäller ny miljöpåverkan.
  • Vi jobbar och planerar aktivt för att minska miljöpåverkan vad gäller transporter och dyl.
  • Företaget strävar efter att göra personalen medveten om miljö- och utvecklingsproblem och genom kunskap och kunskapsbildning stimulera till sådana konkreta handlingar som främjar en hållbar utveckling.
  • Miljöhänsyn vägs in i alla beslut. Såväl produktion, som administration och tekniska funktioner präglas av miljöansvar.
  • Hållbarhet, återbruk är också ledord i verksamhet och produktion.
  • Företagets personal eftersträvar en medvetenhet om miljö- och utvecklingsfrågornas betydelse som de aktivt samlar, utvecklar och sprider kunskap om i samhället.
  • Företagets miljöarbete kommer fortlöpande att förbättras och miljöpolicyn ses över.
  • Företaget följer tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som företaget berörs av.
  • Företaget väljer entreprenörer och leverantörer med högt miljömedvetande och som använder miljövänliga produkter i sitt arbetsutövande.

Arbetsmiljöpolicy

Företagets viktigaste uppgift när det gäller verksamhetens arbetsmiljö är att vidtaga åtgärder som direkt säkerställer hälsa och säkerhet för berörda parter. Målet med arbetsmiljöarbetet skall vara att skapa arbetsplatser som är effektiva och som ger den enskilde medarbetaren säkerhet, trivsel och hälsa. Vi ska genom kontinuerlig erfarenhetsåterföring, avvikelsehantering, riskanalyser och arbetsberedningar arbeta med åtgärder som skapar ständiga förbättringar & minskar risker för ohälsa och olycksfall i arbetet.

Alla anställda har genomgått Byggföretagens utbildning Safe Construction Training.

BKMA

Trygghet & säkerhet vid varje bygguppdrag

H. Aronsson Byggnads AB är sedan 2005 certifierade entreprenörer enligt BKMA (tidigare benämnt BF9K). Med en entreprenör som är certifierad enligt BKMA får du som kund en bekräftelse på att entreprenören har ett fungerande ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö som genom intern och extern revision hålls vid liv och ständigt förbättras.

BKMA certifieringssystem ger en effektiv byggprocess. BKMA-entreprenören är en samarbetspartner som arbetar under en för projektet fastställd kravspecifikation för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Den Norske Veritas DNV är ett oberoende certifieringsorgan som genomför årliga tredjepartsrevisioner och certifiering enligt BKMA:s regelverk. Vid revisionen kontrolleras att BKMA-systemet fungerar både i företaget och i aktuella projekt.
BKMA är en produktcertifiering och detta innebär att speciella BKMA-krav skall kontrolleras i varje projekt (om kraven är relevanta för projektet och täcks av avtalet).

För mer information om BKMA besök deras hemsida.

ID06

ID06 – Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen.
Genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen.

Syftet med ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning – är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen.
ID06 har utarbetats av: Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målaremästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, Sveriges Byggindustrier och VVS-Företagen med stöd av Byggcheferna/Ledarna, Byggnads, Målareförbundet och SEKO.

För mer information om ID06 – Besök deras hemsida.

Läs folder om ID06.

Miljö

Företaget arbetar långsiktigt med miljöfrågor.
Dels arbetar vi med miljöfrågorna inom företaget, bl. a med aktiva val av produkter för byggindustrin med ingen eller liten miljöpåverkan.
Detta gör vi tillsammans med våra beställare, våra underentreprenörer och materialleverantörer. Till hjälp använder vi dessutom olika miljödatabaser.
Vi satsar också på användning av förnyelsebara och miljöanpassade energikällor för företagets bilar och för vår elförbrukning. Företaget eftersträvar att minimera miljöpåverkan av våra bilar genom att använda förnyelsebara bränslen såsom el och HVO100.

Vi köper sedan årsskiftet 2008-2009 miljö-el från Telge Energi till våra kontors- och lagerlokaler i Västberga.